REGULAMIN SERWISU
kursy.rozsadnibracia.pl

§ 1 Definicje

 1. Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego korzystający z Usługi.
 2. Kupujący – każdy podmiot korzystający z Usługi.
 3. Okres abonamentu – okres, w którym Kupujący może korzystać z Usługi liczony od momentu opłacenia zamówienia.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin.
 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem: kursy.rozsadnibracia.pl
 6. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Kupującego polegająca przede wszystkim na odpłatnym udostępnianiu Kupującemu materiałów szkoleniowych online w ramach konta Kupującego w Serwisie, szczegółowo opisana w Serwisie.
 7. Usługi – wszystkie usługi świadczone w Serwisie przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników.
 8. Usługodawca – Bratna Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Wejherowie, przy ul. Śmiechowskiej 2B/ L27 84-200 Wejherowo, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRSn0000761673, NIP 5882445119, nr REGON 381988714,
 9. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Usług.

§ 2 Kontakt z Usługodawcą

 1. Adres pocztowy: ul. Śmiechowskiej 2B/ L27 84-200 Wejherowo
 2. Adres e-mail: info_at_bratna.pl.
 3. Numer telefonu: .

§ 3 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin usług świadczonych droga elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
 2. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu oraz Usług z nim związanych zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. W szczególności oznacza to zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

§ 4 Wymogi techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne są:
  1. urządzenie z najnowszą wersją przeglądarki internetowej Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera zapewniającej prawidłową obsługę Javascript oraz plików cookies,
  2. połączenie internetowe o przepustowości co najmniej 500 kb/s
  3. system operacyjny: Windows 7 lub nowszy, Mac OS X 10.7 lub nowszy, Ubuntu 10 lub nowszy, Android w wersji 6 lub nowszy, iOS w najnowszej wersji
   dla skorzystania z Usługi – dodatkowo aktywne konto e-mail oraz możliwość odtworzenia formatu plików mp4.
 2. Użytkownicy ponoszą opłaty związane z dostępem do sieci Internet zgodnie z taryfami swojego operatora telekomunikacyjnego.

§ 5 Usługa

 1. W celu wykupienia dostępu do Usługi, Kupujący powinien wypełnić i przesłać formularz zamówienia dostępny w Serwisie, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Serwisie.
 2. W momencie wysłania przez Kupującego formularza, o którym mowa w ust. 1, zostaje zawarta pomiędzy nim a Usługodawcą umowa o świadczenie Usługi, na mocy której Kupujący uzyskuje dostęp online do zamówionej Usługi na Okres abonamentu.

§ 6 Rozliczenia

 1. W celu skorzystania z Usługi, Kupujący powinien dokonać płatności bezpośrednio po złożeniu zamówienia - ze względu na charakter metody płatności.
 2. Usługę należy opłacić za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24.
 3. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę faktur drogą elektroniczną, na adres e-mail podany podczas składania zamówienia – jeśli ma to zastosowanie.
 4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

§ 7 Świadczenie Usługi

 1. Usługa jest świadczona online za pośrednictwem przeglądarki internetowej co oznacza, że Usługa będzie dostępna dla Kupującego pod warunkiem posiadania w momencie korzystania z Usługi dostępu do sieci Internet.
 2. Rozpoczęcie świadczenia Usługi nastąpi po jej opłaceniu przez Kupującego, a w przypadku Kupującego będącego Konsumentem dodatkowo po upływie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie Usługi jeśli Konsument nie zażąda świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, o którym w § 9 Regulaminu.
 3. Usługodawca zwraca uwagę, że udostępniane w ramach Usługi materiały szkoleniowe, zgodnie z tym co jest wskazane w Serwisie, mogą być udostępniane cyklicznie, w odstępach wskazanych w opisie Usługi w Serwisie.

§ 8 Czas trwania umowy

 1. Umowa o świadczenie Usługi trwa przez Okres abonamentu.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usługi zawartej z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu („Umowa”), z zastrzeżeniem § 10 Regulaminu (Wyjątki), w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 3. W przypadku, gdy na żądanie Konsumenta Usługodawca rozpoczął świadczenie Usługi na rzecz Konsumenta przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 – Konsument ponosi uzasadnione, poniesione przez Usługodawcę, koszty tych usług równe kwocie proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Konsument poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy.
 4. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować Usługodawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 7. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy, Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 8. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§ 10 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

§ 11 Reklamacje

 1. Usługodawca jest obowiązany do dostarczenia produktu bez wad.
 2. W przypadku zastrzeżeń co do świadczonych Usług Użytkownik może złożyć reklamację.
 3. Usługodawca prosi o składanie reklamacji na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 5. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
  b. https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  c. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  d. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
  e. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 12 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przede wszystkim na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.

§ 13 Korzystanie z materiałów szkoleniowych

 1. Materiały szkoleniowe udostępniane w ramach świadczenia Usługi mogą stanowić utwór w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, do którego prawa przysługują Usługodawcy.
 2. Zabronione jest wykorzystywanie informacji pozyskanych podczas korzystania z Usługi do prowadzenia działalności zawodowej lub gospodarczej konkurencyjnej w stosunku do działalności Usługodawcy w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych (zwłaszcza w formie prowadzenia szkoleń, webinarów czy wydawania poradników) o tematyce zbliżonej do materiałów szkoleniowych udostępnionych w ramach Usługi.
 3. W zakresie dopuszczonym prawem, zabrania się wykorzystywania materiałów udostępnianych w ramach Usługi w sposób polegający na udostępnianiu i rozpowszechnianiu tych materiałów, w tym w sieci Internet, a także prowadzenia szkoleń (w tym webinarów) w oparciu o nie.
 4. Z tytułu naruszenia zakazów, o których mowa w niniejszym paragrafie przez Kupującego niebędącego Konsumentem Usługodawcy będzie przysługiwać kara umowna w wysokości 40 000 zł.
 5. Usługodawca ma prawo żądania odszkodowania przewyższającego karę umowną określoną w ust. 4.
 6. Materiały szkoleniowe są zabezpieczone przed kopiowaniem.
 7. Każdy materiał udostępniany w związku z Serwisem posiada unikalny token umożliwiający identyfikację przez, którego Kupującego został odtworzony.
 8. Usługodawca posiada dostęp do informacji na temat odtwarzania przez Kupującego poszczególnych materiałów szkoleniowych udostępnianych w ramach Serwisu, w tym czasu ich odtwarzania.

§ 14 Zastrzeżenia

 1. Każdorazowo składane w Serwisie zamówienie stanowi odrębną umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia (umowy).
 2. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 5. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika nie będącego Konsumentem jest ograniczona wyłącznie do winy umyślnej.
 6. Usługodawca informuje, że Usługa nie zastąpi indywidualnej porady dostosowanej do danej sytuacji, a zastosowanie wiedzy pozyskanej podczas korzystania z Usługi musi być poprzedzone analizą dostosowaną dla danego przypadku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Bratna Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Wejherowie, przy ul. Śmiechowskiej 2B/ L27 84-200 Wejherowo, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000761673, NIP 5882445119, nr REGON 381988714

.....................................................................................................................
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)